Policealna Szkoła Medyczna

KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH:

  • opiekun medyczny

  • opiekunka dziecięca

  • opiekunka środowiskowa

  • opiekun w domu pomocy społecznej

  • opiekun nad osobą starszą i niesamodzielną

  • opiekun nad sobą starszą

  • asystent osoby niepełnosprawnej

  • terapeuta zajęciowy

  • technik sterylizacji medycznej

CENTRUM EDUKACJI „TESLA” W RZESZOWIE
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Realizowana jest w systemie zaocznym (sobotę i niedzielę) średnio co dwa tygodnie, dzięki czemu możesz też studiować i u Nas zdobywać kolejne kwalifikacje. Zajęcia odbywają się również w formie e-learningu.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.